Циљеви и задаци


Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ Ниш (у даљем тексту Факултет) има утврђене основне циљеве и задатке који су у складу са циљевима високог образовања и Законом о високом образовању (”Службени гласник РС бр. 76/2005, 97/2008 и 93/2012, 88/ 2017, 27/ 2018, 73/ 2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони) и који су утврђени мисијом и визијом Установе и објављени на сајту Установе www.konstantinveliki.edu.rs. Комисија за акредитацију и проверу квалитета РС акредитовала је Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ Ниш одлуком број 612-00-02287/2013-04 од 28.11.2014. године, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС издало је дозволу за рад број 612-00-02287/2013-04 од 13.10.2015. године.

Факултет има утврђене циљеве који су у складу са циљевима високог образовања који су утврђени Законом:

 • преношење научних и стручних знања и вештина;

 • обезбеђење стручног подмлатка;

 • образовање креативне популације која непрекидно усваја и ствара нова знања;

 • обезбеђивање једнаких услова за стицање високог образовања и

 • образовања током читавог живота и унапређење међународне отворености система високог образовања.

Основни циљеви Факултета показују друштвену оправданост њеног постојања, одређују општи правац њене делатности и основ су за препознавање њених приоритета у будућем раду.

Циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположим могућностима и ближе одређују делатност Факултета. Дефинишу се за сваку пословну годину и исказују и прате кроз Планове пословања и Извештаје о раду Факултета.

Имајући у виду место и улогу Факултета као образовно-научне установе, у складу са дефинисаном мисијом и визијом Факултета, Савет је утврдио основне задатке на основу којих су утврђени основни циљеви:

 • стално унапређење процеса рада, првенствено образовног и научно-истраживачког процеса; усавршавање наставног кадра;

 • прилагођавање студијских програма савременим достигнућима у науци и образовању и потребама привреде;

 • обезбеђење неопходних ресурса потребних за реализацију делатности;

 • остварење научне и пословно техничке сарадње са Универзитетима код нас и у иностранству, са предузећима и јавним сектором у циљу решавања проблема и подстицања развоја;

 • стално унапређење система квалитета;

 • омогућавање мобилности студената и наставног особља; задовољење потреба студената у домену основних и мастер академских студија;

 • стицање знања и компетенција које ће омогућити ефективну и ефикасну интеграцију у савремене научне, привредне и друштвене токове.

Примарни задатак Факултета је образовање стручњака препознатљивих по стеченим теоријским и практичним знањима и вештинама, које ће успешно моћи да примене у пракси у савременом пословном окружењу. Најважнији циљ, који проистиче из постављених задатака, јесте висок квалитет процеса рада (студија) по Болоњској декларацији и стварање стручњака за двадесет први век. Све активности Факултета, а посебно развој студијских програма, су у складу са утврђеним основним задацима и циљевима високошколске установе.

Овако изказани, конкретни, остварљиви и мерљиви основни задаци и циљеви, у складу са расположивим могућностима, показују друштвену оправданост постојања Факултета и одређују општи правац његове делатности и основ за препознавање приоритета Факултета.


Затворено за коментаре.