Факултет ради на подстицању, обезбеђивању услова, праћењу и провери резултата научно-истраживачког и стручног рада и на њиховом укључивању у наставни процес. Факултет се у своме раду определила за јединство образовног, научно-истраживачког и професионалног (стручног) рада. Систематски прати и оцењује обим и квалитет научно-истраживачког рада наставника и сарадника. Садржај и резултати научних, истраживачких и стручних активности треба да су усклађени са стратешким циљем Факултета, као и са националним и европским циљевима и стандардима високог образовања. Знања до којих се долази спровођењем одређених активности, активно се укључују у постојећи наставни процес. Због тога Факултет ће перманентно осмишљава, припремати и реализовати научно-истраживачке, стручне и друге врсте програма и пројеката.

 

Перманентно унапређење нивоа образовања наставног кадра (и студената) представља један од незаобилазних чинилаца који позитивно утиче на развој управљачких аспирација и кредибилитета Факултета за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” Ниш.

 

Научноистраживачки рад се, у складу са усвојеним циљевима и задацима, организује и изводи у складу са петогодишњим и годишњим програмом научног рада. Програме научног рада утврђује Наставно-научно веће на предлог декана, катедара и одговарајућих организационих јединица Факултета.

 

Оснивачи Факултета у сарадњи са деканатом Факултета покренули су иницијативу за унапређење стручно истраживачког рада и предложили су Наставно-научном већу и Савету Факултета Елаборат о оправданости оснивања Научноистраживачког Центра Факултета, као и Програм рада Научноистраживачког Центра у периоду 2013-2018. Неопходни услов за успешну реализацију програмских целина у периоду 2013-2018. године представља функционално оспособљавање пројектоване организационе структуре Центра и јачање кадровске и материјалне базе Центра и Факултета, у зависности од величине и значаја пројеката.

 

Центар је научноистраживачка организациона јединица у саставу Факултета за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики” Ниш.

Центар обавља научно-истраживачку делатност као и друге делатности, и то:

 • истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама – шифра 73202:
 • истраживање и експерименталии развој у друштвеним наукама – шифра 73201;
 • консалтинг и менаџмент послови – шифра 74140;
 • истраживање и експериментални развој у природно-математичким наукама – шифра 73101;
 • истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама – шифра 73102;
 • истраживање и експериментални развој у биотехничким наукама – шифра 73103;
 • истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама – шифра 73105;
 • издавање књига, брошура и других публикација – шифра 22110;
 • издавање часописа и других периодичних издања – шифра 22130;
 • пружање савета у вези са компјутерском опремом – шифра 72100;
 • пружање савета и израда компјутерских програма – шифра 72200;
 • обрада података – шифра 72300;
 • израда базе података – шифра 72400:
 • остале активности у вези са компјутерима – шифра 72600;

образовање одраслих и остало образовање – шифра 80420