ТРАЈАЊЕ: 1 година (два семестра)

 

ОБИМ СТУДИЈА: 60 ЕСПБ

 

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Мастер менаџер (Мастер менаџ.)

 

Сврха студијског програма Менаџмент у безбедности је да студентима пружи актуелна знања из области менаџмента и безбедности и садржана је, пре свега, у следећем:

  • Образовање кадрова за потребе тржишта рада, које се базира на синтези и интеграцији савремених теоријских знања и модерних практичних искустава из области менаџмента и безбедности, са циљем да се што брже и што лакше уведу у пословне процесе.
  • Продубити и унапредити, теоријска и апликативна знања студената тако да буду оспособљени за обављање управљачких, пројектних и аналитичких активности различитим типовима организација.

 

Општи циљ студијског програма је да обезбеди стручно оспособљавање, као и проширење и унапређивање способности студената претходног нивоа основних академских студија, које ће им омогућити да научно-практично успешније и ефикасније решавају менаџерске проблеме које са собом носи безбедносна професија.

 

Програм има за циљ да својим садржајима мастер студентима омогући боље познавање, продубљивање и разумевање правне области којим се код нас нормативно регулише ова област друштвеног живота, усвајањем најновијих, и у свету примењених, знања како из безбедносне сфере, тако и из области међународног права и менаџмента.

 

Најважнији циљеви студијског програма своде се на следеће:

  • стицање додатних знања са циљем проширивања и систематизације знања стечених на основним академским студијама и на тој основи развој критичког мишљења и способности примене знања;
  • проширење и унапређивање знања из области управљање ванредним ситуацијама и компанијско право
  • овладавање и проширивање знањима из области национална безбедност Србије, безбедност и здравље на раду, управљање конфликтима, управљање пројектима и односи с јавношћу
  • развој и примену методологија, алата и процедура у управљању системом заштите;
  • оспособљавање мастер студената за ефикасно комуницирање, тимски рад и руковођење људима у реализацији практичних безбедносних обавеза и задатака, кризним и ванредним ситуацијама, израду и управљање правно-безбедносним пројектима;
  • теоријско-практична способност студената будућих мастер менаџера за квалитетну анализу могућих ризика, изазова и претњи и брзо и ефикасно управљање ванредним ситуацијама;
  • подстицање иницијативности и креативности у дефинисању и реализацији пословног подухвата и сложених истраживачких безбедносних проблема;
  • мотивисање мастер студената за научноистраживачки рад из безбедносне области у стручним, научноистраживачким и високошколским институцијама.

 

  Р.Б ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТ СЕМ ТИП СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ОСТАЛИ ЧАСОВИ ЕСПБ
П В СИР ДОН
ПРВА ГОДИНА 1 МАС1МНИ Методологија научно-истраживачког рада I ТМ О 3 2 7
2 МАС1БЗР Безбедност и здравље на раду I СА О 3 3 7
3 МАС1МПП Међународно привредно право I НС О 3 2 7
4 МАС1УВС Управљање ванредним ситуацијама I НС О 3 3 7
5 МАС1ИГ1 Изборна група 1 II ИБ 3 2 7
МАС1ПЕЈ Пословни енглески језик АО
МАС1НБС Национална безбедност Србије НС
6 МАС1ИГ2 Изборна група 2 II ИБ 3 2 7
МАС1УПР Управљање пројектима НС
МАС1ОДЈ Односи с јавношћу СА
7 МАС1СТП Стручна пракса II СА О 4 2
8 МАС1СИР Самостални истраживачки рад II ТМ О 8 6
9 МАС1ЗВР Завршни рад II СА О 10
Укупно часова активне наставе на години студија 18 14 8 0 Укупно ЕСПБ 60
40