ТРАЈАЊЕ: 1 година (два семестра)

ОБИМ СТУДИЈА: 60 ЕСПБ

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Мастер менаџер

Сврха студијског програма Менаџмент у саобраћају садржана је, пре свега, у следећем:

  • Синтетизовати и понудити специјализоване садржаје који појединцима ангажованим у јавном сектору, посебно у подручју саобраћаја и транспорта, јавних предузећа и установа, као и приватног сектора омогућују квалитетно извршавање разноврсних пословних задатака.
  • Продубити и унапредити, теоријска и апликативна знања студената тако да буду оспособљени за обављање управљачких, пројектних и аналитичких активности различитим типовима организација.

 

Циљ програма је да омогући студентима проширивање и обогаћивање претходно стеченог знања и вештина из области менаџмента и саобраћаја ради бржег и ефикаснијег обављање сложених менаџерских послова и решавање конкретних проблема и задатака у привреди и ванпривреди, коришћењем савремених метода, техника и инструмената менаџмента.

 

Најважнији циљеви студијског програма своде се на следеће:

  • стварање компетентних стручњака са способностима директног укључивања у пословање организација или развијање сопствених бизниса;
  • да се прошире знања и вештине за послове у саобраћајним предузећима и интегришу менаџерска, економска, правна, информациона и техничка знања у складу са потребама саобраћајног услужног сектора у савременој економији, савременој локалној и државној управи и јавним службама;
  • оспособљавање студената за послове анализе, истраживања и предвиђања, планирања, организовања и мотивисања, контроле и ревизије у специјалистичким пословним функцијама и на свим нивоима неопходних предузетничких подухвата у предузећу;
  • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
  • да пружи студентима општа знања и вредности потребне за њихов даљи лични развој, професионални напредак и развој каријере;
  • да се код студената развије свест о значају општег одрживог развоја друштва и, у оквиру тога, свест о значају заштите и очувања животне средине друштва и појединца приликом обављања саобраћајних делатности;
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

 

  Р.Б ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТ СЕМ ТИП СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ОСТАЛИ ЧАСОВИ ЕСПБ
П В СИР ДОН
ПРВА ГОДИНА 1 МАС1МНИ Методологија научно-истраживачког рада I ТМ О 3 2 7
2 МАС1ПЛС Планирање у саобраћају I НС О 3 3 7
3 МАС1МПП Међународно привредно право I НС О 3 2 7
4 МАС1ММС Међународни менаџмент у саобраћају II НС О 3 3 7
5 МАС1ИГ1 Изборна група 1 II ИБ 3 2 7
МАС1ПЕЈ Пословни енглески језик АО
МАС1ПЗП Заштите потрошача СА
6 МАС1ИГ2 Изборна група 2 II ИБ 3 2 7
МАС1УПР Управљање пројектима НС
МАС1ОДЈ Односи с јавношћу СА
7 МАС1СТП Стручна пракса II СА О 4 2
8 МАС1СИР Самостални истраживачки рад II ТМ О 8 6
9 МАС1ЗВР Завршни рад II СА О 10
Укупно часова активне наставе на години студија 18 14 8 0 Укупно ЕСПБ 60
40