Рад Факултета за право, безбедност и менаџмент “Константин Велики” Ниш, односно његова организација и управљање је уређено у складу са Законом о високом образовању. Уважавајући решења из Закона урађен је Статут Факултета. Орган управљања је Савет, стручни орган Наставно-научно веће, а орган руковођења декан

 

Савет има 9 чланова. Савет чине три представника оснивача, четири представника наставног особља, један представник ваннаставног особља и један представник студената-студентског парламента.

Стручни орган Факултета је Наставно-научно веће. Факултет има и друге стручне органе које образује

Орган пословођења Факултета је Декан.

Декан заступа и представља Факултет.

Факултет има три продекана. (Факултет има продекана за наставу, продекана за науку и међународну сарадњу и продекана за материјално-финансијско пословање).

 

Наставно-научно веће ради давања мишљења или предлога о одређеним питањима из делокруга свог рада. Наставно-научно веће чине сви наставници који су на Факултету у радном односу са пуним радним временом.

Декан Факултета је председавајући Наставним-научним већем, који сазива и руководи седницама већа.

Студентски парламент је орган који се организује у Школи у циљу остваривања права и заштите интереса студената. Учешће студената у раду Факултета остварује се у студентском парламенту, преко изабраних представника и у органу управљања Факултета, стручним органима и органима других установа у којима су заступљени студенти.