You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Веће чине сви наставници и сарадници који су на Факултету у радном односу са пуним или непуним радним временом.

Декан Факултета је председавајући Већем, који сазива и руководи седницама већа. Веће чине и студенти , и то 20% чланова већа. Представници студената учествују у раду већа када исто одлучује и расправља о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања ЕСПБ бодова.

Надлежности:

 1. утврђује предлог Статута Факултета,
 2. утврђује предлог кандидата декана,
 3. утврђује предлог одлуке о висини школарине,
 4. утврђује предлог финансијског плана,
 5. припрема извештај о пословању и годишњи обрачун,
 6. разматра стратегију развоја академских активности на Факултету, укључујући оснивање нових или укидање постојећих организационих јединица и давање мишљења о томе Декану и Савету,
 7. доноси предлог новог студијског програма,
 8. одлучује о изменама и допунама одобреног, односно акредитованог студијског програма, ради његовог усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке и уметности,
 9. прати, обезбеђује, унапређује и развија квалитет студијских програма, наставе и услова рада,
 10. образује Комисију за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијског програма, наставе и услова рада,
 11. разматра извештаје Комисије за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада, и предузима потребне мере из тачке 4 и 9,
 12. бира представнике у Сенат Универзитета,
 13. бира представнике Факултета у Савет,
 14. предлаже број студената за упис Сенату Универзитета,
 15. доноси Одлуку о расписивању конкурса за избор у звање наставника,
 16. предлаже Универзитету избор наставника у звања,
 17. врши избор сарадника у звање,
 18. доноси годишњи и петогодишњи програм Научно-стручног рада,
 19. одобрава наставнику плаћено одсуство ради стручног и анучног усавршавања,
 20. најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма рада Факултета,
 21. одобрава теме завршних радова и одређује студентима менторе,
 22. одобрава радно ангажовање наставника, односно сарадника на другој високошколској установи,
 23. разматра предлоге студентског парламента који се односе на подизање квалитета образовног процеса, као и приговоре на организацију и начин извођења и о њима се изјашњава,
 24. стара се о омогућавању учења и стицања знања током читавог живота,
 25. обезбеђује примену академских стандарда и утврђује правила студирања,
 26. утврђује и спроводи поступке оцена квалитета наставе,
 27. врши доделу почасних титула,
 28. доноси Кодекс професионалне етике,
 29. доноси Пословник о свом раду,
 30. доноси и друге опште акте Факултета из своје надлежности,
 31. разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свога рада,
 32. обавља и друге послове прописане Законом, овим Статутом и другим прописима.

Веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Поступак сазивања, вођења, одлучивања и друга питања везана за одржавање седница и рад Већа уређују се Пословником о раду Наставно-научног већа.