Секретар Факултета:

  • организује рад радника Секретаријата по овлашћењу, наредби или упутству декана,
  • стара се о припремању седница органа Факултета и организује израду и достављање одлука органа Факултета,
  • чува печате и поверава их овлашћеним лицима на употребу,
  • присуствује седницама органа Факултета,
  • координира рад стручних служби Секретаријата и
  • обавља и друге послове предвиђене Законом , Статутом и другим општим актима Факултета.

Секретар:

Вера Николић, дипл. правник

018/4580-989

vera.nikolic@konstantinveliki.edu.rs