Управни одбор Удружења за унапређење саобраћаја Србије донео је Одлуку о оснивању Више школе за менаџмент у саобраћају и царини у Нишу, а Решење о сагласности на Наставни план и програм од Министарства просвете и спорта Р. Србије, бр. 61200229/200504 добијено је 14. 12. 2005. године. У складу са Реформама високог образовања Министарства просвете Виша школа за менаџмент у саобраћају и царини прераста у Високу школу струковних студија за менаџмент у саобраћају. Министарство просвете Републике Србије издало је Високој школи дозволу за рад бр. 612-00-1941/2008-12, као и Решење о допуни дозволе за рад бр. 612-00-01926/2010-04.

Након десетогодишњег искуства у раду високог образовања Управни одбор Удружења за унапређење саобраћаја Србије, као и Савет Високе школе донео је одлуку о промени правног облика организовања, тј одлуку о трансформацији Високе школе струковних студија за менаџмент у саобраћају у Факултет уа право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“.

Факултет за право,безбедност и менаџмент „Константин Велики“ у Нишу приватна је високошколска установа чија је основна делатност научно-наставни и научно-истраживачки рад. Факултет је у саставу Универзитета „Унион-Никола Тесла“ Београд.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета је акредитовала установу одлуком бр. 612-00-0000/2014-00 до 00.00.2014. године, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја је издало дозволу за рад бр. 612-00-00000/2014-00 до 00.00.2014. године.

Организација и делатност Факултета  утврђени су законом Републике Србије о високошколском образовању, с циљем да студентима пружи образовање које је равноправно образовању те врсте у свету. Основни задатак Факултета је да студенти, након што заврше школовање, своја теоријска знања из ових области, практично примене у изабраној радној средини.

Данас факултет изводи наставу на следећим акредитованим студијским програмима, и то:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

  • права,
  • менаџмент у безбедности, и
  • менаџмента у саобраћају

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

  • међународног пословног права,
  • менаџмент у безбедности, и
  • менаџмента у саобраћају.

Студијски програм је усклађен са наставним садржајима идентичних или сличних међународних факултета и колеџа.

Сигурни смо да ћете кроз успешно студирање на Факултету за право,безбедност и менаџмент „Константин Велики“ постати носиоци промена у области права и менаџмента.