Савет се именује из редова оснивача, представника високошколске установе и студената.

Савет има 7 (седам) чланова, од којих су: 2(два) представници оснивача, 4(четири) представници високошколске установе и 1 (један) представник студената.

Савет Факултета чине:

 1. Проф. др Светолик Костадиновић, представник оснивача
 2. Проф. др Андон Костадиновић, представник оснивача
 3. Др Драгана Нешовић, представник високошколске установе
 4. Проф. др Милан Станковић, представник високошколске установе
 5. Др Марија Илиевска-Костадиновић. представник високошколске установе
 6. Проф. др Драгица Илић, представник високошколске установе
 7. Маја Марјановић, студент, представник студената

Савет:

 1. доноси Статут Факултета на предлог Наставно-научног већа,
 2. бира и разрешава декана на предлог Наставно-научног већа и продекана на предлог декана,
 3. одлучује по жалби против првостепене одлуке декана,
 4. доноси финансијски план на предлог Наставно-научног већа,
 5. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун на предлог Наставно-научног већа,
 6. усваја план коришћења средстава за инвестиције на предлог Наставно-научног већа,
 7. доноси Стратегију обезбеђења квалитета,
 8. одлучује о политици развоја Факулета,
 9. доноси одлуку о оснивању и укидању високошколске установе ван седишта установе без својства правног лица,
 10. даје сагласност на одлуке о управљању имовином високошколске установе,
 11. даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
 12. доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа,
 13. подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње,
 14. доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената,
 15. доноси одлуку о конституисању унутрашњих огранизационих јединица, на предлог Наставно-научног већа,
 16. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета,
 17. надзире поступање декана ради извршења аката просветног инспектора из члана 135 став 3 тачка 5 и 6 Закона о високом образовању,
 18. доноси пословник о свом раду,
 19. обавња и друге послове утврђене законом и овим Статутом.