ТРАЈАЊЕ: 4 године (осам семестара)

 

ОБИМ СТУДИЈА: 240 ЕСПБ

 

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Дипломирани менаџер (Дипл. менаџ.)

Сврха студијског програма је да обезбеди и ојача академску и професионалну компетенцију студената који ће након завршених студија поседовати менаџментска знања, вештине и способности за обављање бројних безбедносних послова у: (1) државним органима извршне власти – у министарствима унутрашњих послова, одбране, обавештајно-безбедносним установама и агенцијама, инспекцијским службама, Царини; (2) органима управе и другим државним органима; (3) државним и приватним предузећима, организацијама и институцијама; (4) локалним самоуправама; (4) обезбеђења лица, имовине и пословања у државним и приватним предузећима, организацијама и институцијама.

Општи циљ студијског програма је да студенти усвоје теоријска и практична знања из области безбедносног менаџмента која ће бити заснована на менаџментским, безбедносним, социолошким, правним, економским научним основама и практично примењеним методама, организационим и наставним облицима, техникама и средствима која ће им омогућити стручно и квалитетно обављање менаџерске професије у безбедности.

 

Циљеви студијског програма:

  • да се школују стручњаци који ће поседовати знања и вештине из области менаџмента у безбедности, у складу са савременим тенденцијама у овим областима,
  • да се пренесу знања и вештине о менаџменту и менаџменту у безбедности,
  • да се интегришу основна менаџерска, економска, информациона, правна и техничка знања у складу са потребама пословних, образовних и услужних делатности у савременом менаџменту; посебно у безбедности.
  • да се студенти оспособе за послове у (1) државним органима извршне власти – у министарствима унутрашњих послова, одбране, обавештајно-безбедносним установама и агенцијама, инспекцијским службама, Царини; (2) органима управе и другим државним органима; (3) државним и приватним предузећима, организацијама и институцијама; (4) локалним самоуправама; (4) обезбеђења лица, имовине и пословања у државним и приватним предузећима, организацијама и институцијама.
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.
  • омогућавање студенту стицање практичних менаџерских знања кроз вежбе која ће бити организоване у сарадњи са безбедносно-заштитним органима и институцијама, органима државне управе и локалне самоуправе, предузећима, установама и др.
  • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
  • да пружи студентима општа знања и вредности потребне за њихов даљи лични развој, професионални напредак и развој каријере;

КЊИГА ПРЕДМЕТА ОАС МБ

КЊИГА НАСТАВНИКА