ТРАЈАЊЕ: 4 године (осам семестара)

 

ОБИМ СТУДИЈА: 240 ЕСПБ

 

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Дипломирани менаџер (Дипл. менаџ.)

 

Сврха студијског програма је да обезбеди и ојача академску и професионалну компетенцију студената који ће након завршених студија поседовати менаџментска знања, вештине и способности за обављање бројних безбедносних послова у: (1) државним органима извршне власти – у министарствима унутрашњих послова, одбране, обавештајно-безбедносним установама и агенцијама, инспекцијским службама, Царини; (2) органима управе и другим државним органима; (3) државним и приватним предузећима, организацијама и институцијама; (4) локалним самоуправама; (4) обезбеђења лица, имовине и пословања у државним и приватним предузећима, организацијама и институцијама.

 

Општи циљ студијског програма је да студенти усвоје теоријска и практична знања из области безбедносног менаџмента која ће бити заснована на менаџментским, безбедносним, социолошким, правним, економским научним основама и практично примењеним методама, организационим и наставним облицима, техникама и средствима која ће им омогућити стручно и квалитетно обављање менаџерске професије у безбедности.

 

Циљеви студијског програма:

  • да се школују стручњаци који ће поседовати знања и вештине из области менаџмента у безбедности, у складу са савременим тенденцијама у овим областима,
  • да се пренесу знања и вештине о менаџменту и менаџменту у безбедности,
  • да се интегришу основна менаџерска, економска, информациона, правна и техничка знања у складу са потребама пословних, образовних и услужних делатности у савременом менаџменту; посебно у безбедности.
  • да се студенти оспособе за послове у (1) државним органима извршне власти – у министарствима унутрашњих послова, одбране, обавештајно-безбедносним установама и агенцијама, инспекцијским службама, Царини; (2) органима управе и другим државним органима; (3) државним и приватним предузећима, организацијама и институцијама; (4) локалним самоуправама; (4) обезбеђења лица, имовине и пословања у државним и приватним предузећима, организацијама и институцијама.
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.
  • омогућавање студенту стицање практичних менаџерских знања кроз вежбе која ће бити организоване у сарадњи са безбедносно-заштитним органима и институцијама, органима државне управе и локалне самоуправе, предузећима, установама и др.
  • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
  • да пружи студентима општа знања и вредности потребне за њихов даљи лични развој, професионални напредак и развој каријере;

 

  Р.Б ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТ СЕМ ТИП СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ОСТАЛИ ЧАСОВИ ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА 1 ОАС1ОМЕ Основе менаџмента I НС О 3 2 8
2 ОАС1ОБЗ Основе безбедности I НС О 3 3 8
3 ОАС1ПИН Пословна информатика I АО О 2 3 8
4 ОАС1ПЕТ Пословна етика I ТМ О 2 2 7
5 ОАС1ПОК Пословна комуникација II АО О 3 2 7
6 ОАС1УЕК Увод у економију II ТМ О 3 3 8
7 ОАС1СОЦ Социологија II ТМ О 3 2 7
8 ОАС1ИГ1 Изборна група 1 II ИБ 2 2 7
ОАС1ЕЈ1 Енглески језик 1 АО ИБ
ОАС1РЈ1 Руски језик 1 АО ИБ
Укупно часова активне наставе на години студија 21 19 0 Укупно ЕСПБ 60
40
ДРУГА ГОДИНА 1 ОАС2КРП Кривично право III ТМ О 3 3 8
2 ОАС2ПСТ Пословна статистика III ТМ О 3 2 8
3 ОАС2ОМА Основе маркетинга III НС О 3 2 7
4 ОАС2ИГ2 Изборна група 2 III ИБ 2 2 7
ОАС2ЈДБ Јавна и државна безбедност НС
ОАС2МОЗ Међународне организације ТМ
5 ОАС2БЗМ Безбедносни менаџмент IV НС О 3 2 8
6 ОАС2ППР Привредно право IV НС О 3 3 8
7 ОАС2ЕОП Економика и организација пословања IV ТМ О 3 2 7
8 ОАС2ИГ3 Изборна група 3 IV ИБ 2 2 7
ОАС2ЕЈ2 Енглески језик 2 АО
ОАС2РЈ2 Руски језик 2 АО
Укупно часова активне наставе на години студија 22 18 0 Укупно ЕСПБ 60
40
ТРЕЋА ГОДИНА 1 ОАС3ПЕУ Право ЕУ V СА О 3 2 8
2 ОАС3ЕКМ Еколошки менаџмент и одрживи развој V НС О 2 2 7
3 ОАС3КРМ Кризни менаџмент V СА О 3 3 8
4 ОАС3ИГ4 Изборна група 4 V ИБ 2 2 7
ОАС3СМО Савремени међународни односи и политика НС
ОАС3СПС Савремени политички системи ТМ
5 ОАС3МЕУ Менаџмент услуга VI СА О 3 3 8
6 ОАС2МЉР Менаџмент људских ресурса VI СА О 3 2 7
7 ОАС3БЗС Безбедносни системи VI СА О 3 3 8
8 ОАС3ИГ5 Изборна група 5 VI ИБ 2 2 7
ОАС3ПОП Понашање потрошача НС
ОАС3ПСО Пословно одлучивање НС
Укупно часова активне наставе на години студија 21 19 0 Укупно ЕСПБ 60
40
ЧЕТВРТА ГОДИНА 1 ОАС4УКФ Управљање конфликтима VII СА О 3 3 7
2 ОАС4УЈС Управљање јавним сектором VII НС О 3 3 8
3 ОАС4УЦЗ Управљање цивилном заштитом VII СА О 3 3 7
4 ОАС4ИГ6 Изборна група 6 VII ИБ 3 3 7
ОАС4СЗЛ Систем заштите личности и објеката СА
ОАС4ЗИТ Заштита ИТ система и података СА
5 ОАС4СТМ Стратегијски менаџмент VIII СА О 3 3 7
6 ОАС4КОБ Корпоративна безбедност VIII СА О 3 3 7
7 ОАС4ИГ7 Изборна група 7 VIII ИБ 2 2 7
ОАС4УПП Управљање променама НС
ОАС4КРП Криминологија са пенологијом СА
8 ОАС4СТП Стручна пракса VIII СА О 4 2
9 ОАС4РАД Завршни рад VIII СА О 8
Укупно часова активне наставе на години студија 20 20 0 Укупно ЕСПБ 60
40
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија 84 76 0 ТОТАЛ ЕСПБ 240
160