ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА: 4 године (осам семестара)

ОБИМ СТУДИЈА: 240 ЕСПБ

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ) : Дипломирани менаџер

Студијски програм ОАС Менаџмент у саобраћају има јасно дефинисану сврху и улогу у високообразовном систему Србије. Базиран је на Закону о високом образовању Републике Србије, стандардима Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, принципима европског високог образовања који су садржани у Болоњској деклерацији, ставовима и препорукама интернационалних стручних и академских удружења из области менаџмента и, пре свега, потребама друштва за високообразованим кадровима који могу да прате брз развој струке и праксе у области менаџмента у саобраћају.

 Основна сврха студијског програма је да омогући стицање знања и вештина у складу са потребама друштва за менаџерима у саобраћају. Они су оспособљени да прате развој друштва у области саобраћаја. Компетентни су да користе савремене технологије, посебно специфичне за саобраћај. Поседују менаџерске вештине и знања која им омогућавају да руководе пословима са циљем досезања високог нивоа квалитета услуга у области саобраћаја. Сврха студијског програма је и интеграција знања из различитих области менаџмента ради развоја самосталног капацитета рада у тиму.

Циљеви овог студијског програма су:

  • да у складу са потребама саобраћајног услужног сектора омогући интеграцију сродних дисциплина, са посебним нагласком са једне стране на менаџменту, економији, маркетингу, а са друге на менаџменту и логистици, економици саобраћаја, транспортног осигурања, шпедицији и царини код будућих носиоца знања као дипломираних менаџера у саобраћају;
  • да у експанзији менаџерских знања буду значајно заступљени они који су овладали знањем и вештинама везаним за саобраћај;
  • да осмишљени креативни рад буде утелотворен код будућег стручњака и његовог места као појединца у новој, унапређеној мултикултуролошкој, мултиконфесионалној и мултиетичној средини код дипломираног менаџера у области саобраћаја.

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ПРВА ГОДИНА

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА

ЧЕТВРТА ГОДИНА

КЊИГА НАСТАВНИКА