ТРАЈАЊЕ: 4 године (осам семестара)

ОБИМ СТУДИЈА: 240 ЕСПБ

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Дипломирани менаџер

Сврха студијског програма Менаџмент у саобраћају садржана је, пре свега, у следећем:

  • Школовање стручњака са високим менаџерским, лидерским и предузетничким способностима, а у складу са потребама тржишта рада, односно предузећа – организација из јавног и приватног сектора.
  • Образовање кадрова за потребе тржишта рада, које се базира на синтези и интеграцији савремених теоријских знања и модерних практичних искустава, са циљем да се што брже и што лакше уведу у пословне процесе.

 

Студијски програм је базиран на стицању знања и вештина из области менаџмента, саобраћаја, економије, информационих технологија, права, менаџмента људских ресурса, маркетинга.

Студијски програм Менаџмент у саобраћају у складу је са мисијом и визијом и основним задацима и циљевима Факултета, у којој се програм реализује.

 

Циљ студија менаџмента је образовање и оспособљавање кадрова који ће бити у стању да примењују савремене методе менаџмента у различитим областима пословања предузећа и установа. Циљ студијског програма је да студенти усвоје најновија основна теоријска и практична знања и вештине из области менаџмента (планирања, организовања, вођења и контроле) у савременим организацијама саобраћајног типа и образујемо стручњаке спремне да одговоре на изазове савременог друштва. Најважнији циљеви студијског програма своде се на следеће:

  • да се студентима пренесу знања и вештине за послове имплементације различитих модела пословања организација и функционисања саобраћајних система од локалног до националног и међународног нивоа;
  • да се интегришу основна менаџерска, економска, правна, информациона и техничка знања у складу са потребама саобраћајног услужног сектора у савременој економији, савременој локалној и државној управи и јавним службама;
  • да се отклони дефицит стручњакa који поседују корпус знања и вештина које тражи ново време, базирана на савременим економским основама, менаџерским и маркетиншким вештинама и знањима.
  • да се студенти оспособе за послове у саобраћајним предузећима, локалној и државној управи и јавним службама, као и пословним компанијама, малим и средњим предузећима и свим другим облицима пословања.
  • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
  • да пружи студентима општа знања и вредности потребне за њихов даљи лични развој, професионални напредак и развој каријере;
  • да се код студената развије свест о значају општег одрживог развоја друштва и, у оквиру тога, свест о значају заштите и очувања животне средине друштва и појединца приликом обављања саобраћајних делатности;
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.
  Р.Б ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТ СЕМ ТИП СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ОСТАЛИ ЧАСОВИ ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА 1 ОАС1ОМЕ Основе менаџмента I НС О 3 2 8
2 ОАС1ОСТ Основе саобраћаја и транспорта I НС О 3 3 8
3 ОАС1ПИН Пословна информатика I АО О 2 3 8
4 ОАС1ПЕТ Пословна етика I ТМ О 2 2 7
5 ОАС1ПОК Пословна комуникација II АО О 3 2 7
6 ОАС1УЕК Увод у економију II ТМ О 3 3 8
7 ОАС1СОЦ Социологија II ТМ О 3 2 7
8 ОАС1ИГ1 Изборна група 1 II ИБ 2 2 7
ОАС1ЕЈ1 Енглески језик 1 АО
ОАС1РЈ1 Руски језик 1 АО
Укупно часова активне наставе на години студија 21 19 0 Укупно ЕСПБ 60
40
ДРУГА ГОДИНА 1 ОАС2РАЧ Рачуноводство III ТМ О 2 3 8
2 ОАС2ПСТ Пословна статистика III ТМ О 3 2 8
3 ОАС2ОМА Основе маркетинга III НС О 3 2 7
4 ОАС2ИГ2 Изборна група 2 III ИБ 2 2 7
ОАС2ЕКС Економика саобраћаја ТМ
ОАС2МОЗ Међународне организације ТМ
5 ОАС2ФИМ Финансијски менаџмент IV НС О 3 3 8
6 ОАС2ППР Привредно право IV НС О 3 3 8
7 ОАС2ЕОП Економика и организација пословања IV ТМ О 3 2 7
8 ОАС2ИГ3 Изборна група 3 IV ИБ 2 2 7
ОАС2ЕЈ2 Енглески језик 2 АО
ОАС2РЈ2 Руски језик 2 АО
Укупно часова активне наставе на години студија 21 19 0 Укупно ЕСПБ 60
40
ТРЕЋА ГОДИНА 1 ОАС3ССИ Саобраћајни системи V НС О 3 3 8
2 ОАС3ЕМР Еколошки менаџмент и одрживи развој V НС О 2 2 7
3 ОАС3БУС Безбедност у саобраћају V СА О 3 3 8
4 ОАС3ИГ4 Изборна група 4 V ИБ 2 2 7
ОАС3СМО Савремени међународни односи и политика НС
ОАС3ТШЦ Транспортно осигурање, шпедиција и царина НС
5 ОАС3МЕУ Менаџмент услуга VI СА О 3 3 8
6 ОАС3МЉР Менаџмент људских ресурса VI СА О 3 2 7
7 ОАС3СТП Саобраћајно транспортно право VI СА О 3 2 8
8 ОАС3ИГ5 Изборна група 5 VI ИБ 2 2 7
ОАС3ПОП Понашање потрошача НС
ОАС3ПСО Пословно одлучивање НС
Укупно часова активне наставе на години студија 21 19 0 Укупно ЕСПБ 60
40
ЧЕТВРТА ГОДИНА 1 ОАС4КОП Компанијско право VII СА О 3 3 7
2 ОАС4УЈС Управљање јавним сектором VII НС О 3 3 8
3 ОАС4УСИ Управљање саобраћајем и инфраструктуром VII СА О 3 3 7
4 ОАС4ИГ6 Изборна група 6 VII ИБ 3 3 7
ОАС4МАС Маркетинг у саобраћају СА
ОАС4МЛС Менаџмент и логистика у саобраћају СА
5 ОАС4СТМ Стратегијски менаџмент VIII СА О 3 3 7
6 ОАС4КОБ Корпоративна безбедност VIII СА О 3 3 7
7 ОАС4ИГ7 Изборна група 7 VIII ИБ 2 2 7
ОАС4УПП Управљање променама НС
ОАС4КУС Квалитет услуга у саобраћају СА
8 ОАС4СТП Стручна пракса VIII СА О 4 2
9 ОАС4РАД Завршни рад VIII СА О 8
Укупно часова активне наставе на години студија 20 20 0 Укупно ЕСПБ 60
40
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија 83 77 0 ТОТАЛ ЕСПБ 240
160