ТРАЈАЊЕ: 4 године (осам семестара)

ОБИМ СТУДИЈА: 240 ЕСПБ

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Дипломирани менаџер

Сврха студијског програма Менаџмент у саобраћају садржана је, пре свега, у следећем:

  • Школовање стручњака са високим менаџерским, лидерским и предузетничким способностима, а у складу са потребама тржишта рада, односно предузећа – организација из јавног и приватног сектора.
  • Образовање кадрова за потребе тржишта рада, које се базира на синтези и интеграцији савремених теоријских знања и модерних практичних искустава, са циљем да се што брже и што лакше уведу у пословне процесе.

Студијски програм је базиран на стицању знања и вештина из области менаџмента, саобраћаја, економије, информационих технологија, права, менаџмента људских ресурса, маркетинга.

Студијски програм Менаџмент у саобраћају у складу је са мисијом и визијом и основним задацима и циљевима Факултета, у којој се програм реализује.

Циљ студија менаџмента је образовање и оспособљавање кадрова који ће бити у стању да примењују савремене методе менаџмента у различитим областима пословања предузећа и установа. Циљ студијског програма је да студенти усвоје најновија основна теоријска и практична знања и вештине из области менаџмента (планирања, организовања, вођења и контроле) у савременим организацијама саобраћајног типа и образујемо стручњаке спремне да одговоре на изазове савременог друштва. Најважнији циљеви студијског програма своде се на следеће:

  • да се студентима пренесу знања и вештине за послове имплементације различитих модела пословања организација и функционисања саобраћајних система од локалног до националног и међународног нивоа;
  • да се интегришу основна менаџерска, економска, правна, информациона и техничка знања у складу са потребама саобраћајног услужног сектора у савременој економији, савременој локалној и државној управи и јавним службама;
  • да се отклони дефицит стручњакa који поседују корпус знања и вештина које тражи ново време, базирана на савременим економским основама, менаџерским и маркетиншким вештинама и знањима.
  • да се студенти оспособе за послове у саобраћајним предузећима, локалној и државној управи и јавним службама, као и пословним компанијама, малим и средњим предузећима и свим другим облицима пословања.
  • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
  • да пружи студентима општа знања и вредности потребне за њихов даљи лични развој, професионални напредак и развој каријере;
  • да се код студената развије свест о значају општег одрживог развоја друштва и, у оквиру тога, свест о значају заштите и очувања животне средине друштва и појединца приликом обављања саобраћајних делатности;
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

КЊИГА ПРЕДМЕТА ОАС МС

КЊИГА НАСТАВНИКА