МИСИЈА ФАКУЛТЕТА

Мисија Факултета је да кроз реализацију високошколског образовања, научни-истраживачког рада и стручног рада у области друштвено-хуманистичких наука, одговори потребама тржишта за образовањем правника и менаџера, и да као место сусрета и размене идеја доприноси усмеравању пажње на област права, менаџмента, саобраћаја, јавног сектора, јавних услуга и безбедности, имајући у виду да те области најдиректније могу да допринесу економским, културолошким, и другим аспектима унапређења квалитета рада и живота у нашој земљи.

Факултет  ће при остваривању своје мисије, активно сарађивати са академским и државним партнерима у земљи и иностранству, омогућавајући унутрашњу и спољашњу мобилност својих студената и наставника, рационално коришћење људских и материјалних ресурса, развој мултисциплинарне стручно наставне делатности, надзор и стални раст квалитета, конкурентности и међународне компетитивности наставног и стручног рада.

ВИЗИЈА ФАКУЛТЕТА

Шта Факултет жели да буде у дужем временском раздобљу одређује њену визију?

Основна визија Факултета је да буде високошколска установа која ради у интересу студената и тржишта рада, и као основи задатак ставља пред себе образовање стручњака у области менаџмент и права. Истовремено, Факултет жели да постане изабрани извор стручњака и научних, пословних и других спознаја потребних заинтересованој јавности, настојаће да својим радом и понашањем изгради репутацију, на основу које би се сврстао у ред високо рангиране образовне установе, пружајући квалитетне образовне садржаје из области права, менаџмента у безбедности и менаџмента у саобраћају, на начин на који се то чини у земљама Европске уније и другим демократским земљама.

Факултет ће истрајати у намери да постане образовна институција са свим нивоима формалних академских студија али и Установа која ће и у простору неформалног образовања. Своју делатност Факултет ће обављати у складу са најбољом образовном праксом, континуирано подижући свој углед и пословање.

Активном сарадњом и партнерствима, самостално или посредно, настојаће да се укључи у европски истраживачки простор и Европски простор високог образовања, те с највишим нивоом организованости и одговорности, показаће своју јавну одговорност и допринети транзицији Републике Србије у друштво знања.

Дугорочни циљеви рада Факултета исказују стратешко опредељење за континуирано праћење и унапређивање квалитета, и обухватају:

 • континуирано унапређивање квалитета високог образовања на Факултету,
 • континуирано унапређивање квалитета студијских програма,
 • развој нових квалитетних студијских програма,
 • континуирано унапређивање квалитета наставе и наставног процеса,
 • унапређивање квалитета наставног кадра
 • континуирано унапређивање научноистраживачког рада,
 • повећање ефикасности студија и квалитета свршених студената,
 • унапређивање квалитета студирања развојем могућности за ваннаставне
 • унапређивање квалитета студената и нових студената,
 • активности студената,
 • обезбеђивање значајне улоге студената у процесу унапређивања квалитета,
 • унапређење могућности за даљи професионални развој свршених студената,
 • могућности за доживотно учење, и студирање запослених лица,
 • континуирано унапређење квалитета простора и опреме за рад, укључујући библиотечке и информатичке ресурсе,
 • континуирано унапређење квалитета управљања Факултетом и квалитета ненаставне подршке,
 • континуирано праћење и контролу квалитета финансирања,
 • редовно и систематично спровођење поступака самовредновања и
 • систематично праћење и континуирано унапређивање система управљања квалитетом на Факултету.
 • утемељење културе унапређивања квалитета на свим нивоима Факултета укључујући и улогу студената као партнера у побољшавању квалитета;
 • стварање поверења у квалитет услуга Факултета кроз јавност у раду
 • остваривање сарадње, одржавање и проширење мреже са међународним високошколским и другим институцијама;
 • перманентна ангажованост факултета на задовољењу потреба корисника, повећање броја становника са високим образовањем.
 • повећање броја становника са високимобразовањем.