МИСИЈА ФАКУЛТЕТА

Мисија Факултета је да кроз реализацију високошколског образовања, научни-истраживачког рада и стручног рада у области друштвено-хуманистичких наука, одговори потребама тржишта за образовањем правника и менаџера, и да као место сусрета и размене идеја доприноси усмеравању пажње на област права, менаџмента, саобраћаја, јавног сектора, јавних услуга и безбедности, имајући у виду да те области најдиректније могу да допринесу економским, културолошким, и другим аспектима унапређења квалитета рада и живота у нашој земљи.

Факултет  ће при остваривању своје мисије, активно сарађивати са академским и државним партнерима у земљи и иностранству, омогућавајући унутрашњу и спољашњу мобилност својих студената и наставника, рационално коришћење људских и материјалних ресурса, развој мултисциплинарне стручно наставне делатности, надзор и стални раст квалитета, конкурентности и међународне компетитивности наставног и стручног рада.

ВИЗИЈА ФАКУЛТЕТА

Шта Факултет жели да буде у дужем временском раздобљу одређује њену визију?

Основна визија Факултета је да буде високошколска установа која ради у интересу студената и тржишта рада, и као основи задатак ставља пред себе образовање стручњака у области менаџмент и права. Истовремено, Факултет жели да постане изабрани извор стручњака и научних, пословних и других спознаја потребних заинтересованој јавности, настојаће да својим радом и понашањем изгради репутацију, на основу које би се сврстао у ред високо рангиране образовне установе, пружајући квалитетне образовне садржаје из области права, менаџмента у безбедности и менаџмента у саобраћају, на начин на који се то чини у земљама Европске уније и другим демократским земљама.

Факултет ће истрајати у намери да постане образовна институција са свим нивоима формалних академских студија али и Установа која ће и у простору неформалног образовања. Своју делатност Факултет ће обављати у складу са најбољом образовном праксом, континуирано подижући свој углед и пословање.

Активном сарадњом и партнерствима, самостално или посредно, настојаће да се укључи у европски истраживачки простор и Европски простор високог образовања, те с највишим нивоом организованости и одговорности, показаће своју јавну одговорност и допринети транзицији Републике Србије у друштво знања.

Циљеви и задаци Установе

Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ Ниш (у даљем тексту Факултет) има утврђене основне циљеве и задатке који су у складу са циљевима високог образовања и Законом о високом образовању (”Службени гласник РС бр. 76/2005, 97/2008 и 93/2012, 88/ 2017, 27/ 2018, 73/ 2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони) и који су утврђени мисијом и визијом Установе и објављени на сајту Установе www.konstantinveliki.edu.rs. Комисија за акредитацију и проверу квалитета РС акредитовала је Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ Ниш одлуком број 612-00-02287/2013-04 од 28.11.2014. године, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС издало је дозволу за рад број 612-00-02287/2013-04 од 13.10.2015. године.

Факултет има утврђене циљеве који су у складу са циљевима високог образовања који су утврђени Законом:

 • преношење научних и стручних знања и вештина;
 • обезбеђење стручног подмлатка;
 • образовање креативне популације која непрекидно усваја и ствара нова знања;
 • обезбеђивање једнаких услова за стицање високог образовања и
 • образовања током читавог живота и унапређење међународне отворености система високог образовања.

Основни циљеви Факултета показују друштвену оправданост њеног постојања, одређују општи правац њене делатности и основ су за препознавање њених приоритета у будућем раду.

Циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположим могућностима и ближе одређују делатност Факултета. Дефинишу се за сваку пословну годину и исказују и прате кроз Планове пословања и Извештаје о раду Факултета.

Имајући у виду место и улогу Факултета као образовно-научне установе, у складу са дефинисаном мисијом и визијом Факултета, Савет је утврдио основне задатке на основу којих су утврђени основни циљеви:

 • стално унапређење процеса рада, првенствено образовног и научно-истраживачког процеса; усавршавање наставног кадра;
 • прилагођавање студијских програма савременим достигнућима у науци и образовању и потребама привреде;
 • обезбеђење неопходних ресурса потребних за реализацију делатности;
 • остварење научне и пословно техничке сарадње са Универзитетима код нас и у иностранству, са предузећима и јавним сектором у циљу решавања проблема и подстицања развоја;
 • стално унапређење система квалитета;
 • омогућавање мобилности студената и наставног особља; задовољење потреба студената у домену основних и мастер академских студија;
 • стицање знања и компетенција које ће омогућити ефективну и ефикасну интеграцију у савремене научне, привредне и друштвене токове.

Примарни задатак Факултета је образовање стручњака препознатљивих по стеченим теоријским и практичним знањима и вештинама, које ће успешно моћи да примене у пракси у савременом пословном окружењу. Најважнији циљ, који проистиче из постављених задатака, јесте висок квалитет процеса рада (студија) по Болоњској декларацији и стварање стручњака за двадесет први век. Све активности Факултета, а посебно развој студијских програма, су у складу са утврђеним основним задацима и циљевима високошколске установе.

Овако изказани, конкретни, остварљиви и мерљиви основни задаци и циљеви, у складу са расположивим могућностима, показују друштвену оправданост постојања Факултета и одређују општи правац његове делатности и основ за препознавање приоритета Факултета.

 

Дугорочни циљеви рада Факултета исказују стратешко опредељење за континуирано праћење и унапређивање квалитета, и обухватају:

 • континуирано унапређивање квалитета високог образовања на Факултету,
 • континуирано унапређивање квалитета студијских програма,
 • развој нових квалитетних студијских програма,
 • континуирано унапређивање квалитета наставе и наставног процеса,
 • унапређивање квалитета наставног кадра
 • континуирано унапређивање научноистраживачког рада,
 • повећање ефикасности студија и квалитета свршених студената,
 • унапређивање квалитета студирања развојем могућности за ваннаставне
 • унапређивање квалитета студената и нових студената,
 • активности студената,
 • обезбеђивање значајне улоге студената у процесу унапређивања квалитета,
 • унапређење могућности за даљи професионални развој свршених студената,
 • могућности за доживотно учење, и студирање запослених лица,
 • континуирано унапређење квалитета простора и опреме за рад, укључујући библиотечке и информатичке ресурсе,
 • континуирано унапређење квалитета управљања Факултетом и квалитета ненаставне подршке,
 • континуирано праћење и контролу квалитета финансирања,
 • редовно и систематично спровођење поступака самовредновања и
 • систематично праћење и континуирано унапређивање система управљања квалитетом на Факултету.
 • утемељење културе унапређивања квалитета на свим нивоима Факултета укључујући и улогу студената као партнера у побољшавању квалитета;
 • стварање поверења у квалитет услуга Факултета кроз јавност у раду
 • остваривање сарадње, одржавање и проширење мреже са међународним високошколским и другим институцијама;
 • перманентна ангажованост факултета на задовољењу потреба корисника, повећање броја становника са високим образовањем.
 • повећање броја становника са високимобразовањем.