Као посебни стручни орган на факултету организују се катедре. Катедру чине сви наставници и сарадници који изводе наставу из истих или сродних предмет. Факултет има катедру за право, катедру за менаџмент у безбедности и катедру за менаџмент у саобраћају.

 

Организациона структура факултета представља начин поделе, организовања и координације активности школе. Она је условљена и одређена потребом за стварањем технолошких, организационих, кадровских, информационих и других услова у функцији пословања и развоја школе. У циљу ефикасног функционисања и координације рада о извршењу пословне политике школе организују се и систематизују следеће организационе јединице:

  • Служба за правне и опште послове
  • Служба за финансијско-рачуноводствене послове
  • Студентска служба
  • Библиотека
  • Информациони центар

 

Рада ненаставног особља утврђен је Статутом и Правилником о систематизацији радних места. У погледу права, обавеза и одговорности запослених Факултет примењује Закон којим се уређује рад, ако посебним законом није другачије уређено.

 

Служба за правне и опште (Организатор послова) послове обавља правне, кадровске, опште послове као чување документације.

 

Студентска служба обавља послове везане за упис и евиденцију студената и чување документације студената, као и послове везане за организацију обављања наставе, испита, колоквијума, итд. Студентска служба са 3 извршиоца омогућава добру комуникацију са студентима и њихово благовремено информисање о свим питањима везаним за упис и студије.

 

Библиотека је организациона јединица која организује и врши послове који се тичу књижног фонда и документације. Библиотека у складу са одлуком о набавци књига и других публикација, обрађује, чува и даје на коришћење књижни фонд, прикупља, сређује и чува податке о књижном фонду, као и документа и публикације од значаја за научни рад Школе.

 

Послови запослених у Информационом центру усмерени су на одржавање наставног процесу у смислу одржавања информационе подршке, одржавање техничке исправности рачунарске опреме у наставничким кабинетима и стручним службама, као и на развоју информационог система Факултета и припреме и развоја пројекта учења на даљину. На месту систем администратора запослена су два лица.

 

Као посебни стручни ораган на Факултету организују се катедре.

Катедру чине сви наставници и сарадници који изводе наставу из истих или сродних предмет.

Факултет има катедру за право, катедру за менаџмент у безбедности и катедру за менаџмент у саобраћају.

 

Научно-истраживачки центар је организациона јединица Факултета која се бави научно-истраживачком делатношћу и израдом пројеката по основу закључених уговора, иновацијом знања, пружањем консултантских услуга, организацијом стручних семинара и курсева, округлих столова и других облика научног рада.

 

Високошколска јединица Београд је организована на исти начин као и у Седишту школе се службе за финансијско-рачуноводствене послове која је централизована на нивоу установе. У високошколској јединици постоје следеће организационе јединице: Служба за правне и опште послове (Организатор послова), Студентска служба, Информациони центар, Библиотека.