ТРАЈАЊЕ: 4 године (осам семестара)

 

ОБИМ СТУДИЈА: 240 ЕСПБ

 

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Дипломирани правник (Дипл. прав.)

 

Сврха програма је образовање кадрова који су квалификовани да обављање правосудних функција у органима извршне власти, државном тужилаштву, управним телима, обављање адвокатских и јавнобиљежничких послова, правних и управних послова у државној и локалној управи и самоуправи, правних послова у пословним друштвима, правних послова у дипломатској и конзуларној служби, других послова у привредној, државној и локалној управи и самоуправи.

 

Општи циљ студијског програма је да студенти усвоје теоријска и практична знања из правне области која ће бити заснована на социолошким, правним, економским научним основама и практично примењеним методама, организационим и наставним облицима, техникама и средствима која ће им омогућити стручно и квалитетно обављање правне професије, даље образовање на вишим нивоима студија, теоријско-практично оспособљавање током живота и самосталност у њиховом стручном и професионалном раду.

 

Посебни циљеви студијског програма су:

  • разумевање правних основа, њихову узајамну везу и условљеност за квалификовано обављање обавеза дипломираног правника и задатака у свим сегментима права;
  • овладавање основним знањима која ће студентима омогућити да успешно решавају професионалне задатке и обавезе на превенцији, и квалитетнијем функционисању права;
  • методолошко оспособљавање за даље усавршавање из правне области;
  • омогућавање студенту, да избором предмета активно учествује у обликовању свог образовања,
  • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
  • омогућавање да студенти који успешно заврше првостепене академске студије, да се лако укључе на други степен мастер академских студија.
  • омогућавање студенту стицање практичних знања кроз вежбе која ће бити организоване у сарадњи са судовима, тужилаштвима, центрима за социјални рад, органима државне управе и локалне самоуправе, предузећима, установама и др.
  • да се код студената развије свест о значају општег одрживог развоја друштва и, у оквиру тога, свест о значају заштите и очувања животне средине друштва и појединца приликом обављања саобраћајних делатности;
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

 

  Р.Б ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТ СЕМ ТИП СТАТУС БРОЈ ЧАСОВА ОСТАЛИ ЧАСОВИ ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА 1 ОАС1ИНП Историја националног права I ТМ О 3 2 7
2 ОАС1УУП Увод управо I ТМ О 3 2 7
3 ОАС1ПИН Пословна информатика I АО О 2 3 8
4 ОАС1РПП Римско приватно право I ТМ О 4 2 8
5 ОАС1УСП Уставно право II ТМ О 4 2 8
6 ОАС1УЕК Увод у економију II ТМ О 3 3 8
7 ОАС1ССП Социологија са социологијом права II ТМ О 3 2 7
8 ОАС1ИГ1 Изборна група 1 II ИБ 2 2 7
ОАС1ЕЈ1 Енглески језик 1 АО
ОАС1РЈ1 Руски језик 1 АО
ОАС1ФЈ1 Француски језик 1 АО
Укупно часоваактивне наставе нагодини студија 24 18 0 Укупно ЕСПБ 60
42
ДРУГА ГОДИНА 1 ОАС2КРП Кривично право III НС О 3 3 8
2 ОАС2ЉДП Људска права III НС О 3 2 8
3 ОАС2ГСП Грађанско и стварно право III НС О 3 2 8
4 ОАС2ИГ2 Изборна група 2 III ИБ 2 2 7
ОАС2АДП Административно право НС
ОАС2МОЗ Међународне организације ТМ
5 ОАС3ОБП Облигационо право IV НС О 3 2 7
6 ОАС2ПРП Привредно право IV НС О 3 3 8
7 ОАС2ПОП Породично право IV НС О 3 2 7
8 ОАС2ИГ3 Изборна група 3 IV ИБ 2 2 7
ОАС2ЕЈ2 Енглески језик 2 АО
ОАС2РЈ2 Руски језик 2 АО
ОАС2ФЈ2 Француски језик 2 АО
Укупно часоваактивне наставе нагодини студија 22 18 0 Укупно ЕСПБ 60
40
ТРЕЋА ГОДИНА 1 ОАС3ПЕУ Право ЕУ V СА О 3 2 8
2 ОАС3НСП Наследно право V НС О 3 2 7
3 ОАС3ПРЕ Правна етика V ТМ О 3 2 7
4 ОАС3ИГ4 Изборна група 4 V ИБ 2 2 7
ОАС3СМО Савремени међународни односи и политика НС
ОАС3СПС Савремени политички системи НС
5 ОАС3ЛОС Локална самоуправа VI НС О 3 3 8
6 ОАС3КПП Кривично процесно право VI СА О 3 3 8
7 ОАС3СТП Саобраћајно-транспортно право VI НС О 3 2 8
8 ОАС3ИГ5 Изборна група 5 VI ИБ 2 2 7
ОАС3ПКП Прекршајно право НС
ОАС3ДКП Дипломатско конзуларно право СА
Укупно часоваактивне наставе нагодини студија 22 18 0 Укупно ЕСПБ 60
40
ЧЕТВРТА ГОДИНА 1 ОАС4ПРН Правно нормирање VII СА О 3 3 7
2 ОАС4ЈФН Јавне финансије VII СА О 3 3 7
3 ОАС4РСП Радно и социјално право VII СА О 3 3 7
4 ОАС4ИГ6 Изборна група 6 VII ИБ 3 3 8
ОАС4УПП Упоредно право СА
ОАС4ПОС Право осигурања СА
5 ОАС4МУП Међународно уговорно право VIII СА О 3 3 7
6 ОАС4ГПП Грађанско процесно право VIII НС О 3 3 7
7 ОАС4ИГ7 Изборна група 7 VIII ИБ 2 2 7
ОАС4АИС Ауторско право и право интелектуалне својине СА
ОАС4КРП Криминологија са пенологијом СА
8 ОС4СТП Стручна пракса VIII СА О 4 2
9 ОАС4РАД Завршни рад VIII СА О 8
Укупно часоваактивне наставе нагодини студија 20 20 0 Укупно ЕСПБ 60
40
Укупно часоваактивне наставе у свим годинама студија 88 74 0 ТОТАЛ ЕСПБ 240
162