ТРАЈАЊЕ: 4 године (осам семестара)

 

ОБИМ СТУДИЈА: 240 ЕСПБ

 

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Дипломирани правник (Дипл. прав.)

Сврха програма је образовање кадрова који су квалификовани да обављање правосудних функција у органима извршне власти, државном тужилаштву, управним телима, обављање адвокатских и јавнобиљежничких послова, правних и управних послова у државној и локалној управи и самоуправи, правних послова у пословним друштвима, правних послова у дипломатској и конзуларној служби, других послова у привредној, државној и локалној управи и самоуправи.

Општи циљ студијског програма је да студенти усвоје теоријска и практична знања из правне области која ће бити заснована на социолошким, правним, економским научним основама и практично примењеним методама, организационим и наставним облицима, техникама и средствима која ће им омогућити стручно и квалитетно обављање правне професије, даље образовање на вишим нивоима студија, теоријско-практично оспособљавање током живота и самосталност у њиховом стручном и професионалном раду.

Посебни циљеви студијског програма су:

  • разумевање правних основа, њихову узајамну везу и условљеност за квалификовано обављање обавеза дипломираног правника и задатака у свим сегментима права;
  • овладавање основним знањима која ће студентима омогућити да успешно решавају професионалне задатке и обавезе на превенцији, и квалитетнијем функционисању права;
  • методолошко оспособљавање за даље усавршавање из правне области;
  • омогућавање студенту, да избором предмета активно учествује у обликовању свог образовања,
  • да се код студената развије смисао за креативан рад, тако да креативност и иновативност буде изазов, а не обавеза;
  • омогућавање да студенти који успешно заврше првостепене академске студије, да се лако укључе на други степен мастер академских студија.
  • омогућавање студенту стицање практичних знања кроз вежбе која ће бити организоване у сарадњи са судовима, тужилаштвима, центрима за социјални рад, органима државне управе и локалне самоуправе, предузећима, установама и др.
  • да се код студената развије свест о значају општег одрживог развоја друштва и, у оквиру тога, свест о значају заштите и очувања животне средине друштва и појединца приликом обављања саобраћајних делатности;
  • да се студенти оспособе за тимски рад и рад у мултикултуралној средини.

КЊИГА ПРЕДМЕТА ОАС ПР

КЊИГА НАСТАВНИКА