Управни одбор Удружења за унапређење саобраћаја Србије донео је Одлуку о оснивању Више школе за менаџмент у саобраћају и царини у Нишу, а Решење о сагласности на Наставни план и програм од Министарства просвете и спорта Р. Србије, бр. 61200229/200504 добијено је 14. 12. 2005. године. У складу са Реформама високог образовања Министарства просвете Виша школа за менаџмент у саобраћају и царини прераста у Високу школу струковних студија за менаџмент у саобраћају. Министарство просвете Републике Србије издало је Високој школи дозволу за рад бр. 612-00-1941/2008-12, као и Решење о допуни дозволе за рад бр. 612-00-01926/2010-04.

 

Након десетогодишњег искуства у раду високог образовања Управни одбор Удружења за унапређење саобраћаја Србије, као и Савет Високе школе донео је одлуку о промени правног облика организовања, тј одлуку о трансформацији Високе школе струковних студија за менаџмент у саобраћају у Факултет уа право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“.

 

Факултет за право,безбедност и менаџмент „Константин Велики“ у Нишу приватна је високошколска установа чија је основна делатност научно-наставни и научно-истраживачки рад. Факултет је у саставу Универзитета „Унион-Никола Тесла“ Београд.

 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије акредитовала је установу одлуком 612-00-02287/2013-04 од 28.11.2014. год.

 

Организација и делатност Факултета утврђени су законом Републике Србије о високошколском образовању, с циљем да студентима пружи образовање које је равноправно образовању те врсте у свету. Основни задатак Факултета је да студенти, након што заврше школовање, своја теоријска знања из ових области, практично примене у изабраној радној средини.

 

Данас факултет изводи наставу на следећим акредитованим студијским програмима, и то:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

  • Права,
  • Менаџмент у безбедности, и
  • Менаџмента у саобраћају

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

  • Међународног пословног права,
  • Менаџмент у безбедности, и
  • Менаџмента у саобраћају.

 

Студијски програм је усклађен са наставним садржајима идентичних или сличних међународних факултета и колеџа.

 

Сигурни смо да ћете кроз успешно студирање на Факултету за право,безбедност и менаџмент „Константин Велики“ постати носиоци промена у области права и менаџмента.