НАСТАВНИ ПЛАН И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

Студијски програми Факултета за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“ у Нишу у складу су са основним принципима Болоњске декларације о суштинским реформама високог образовања у Европи и усмерености образовног процеса ка стицању примењивих знања и вештина за којима постоји перманентна потреба код нас и у свету.

 

Наставни план креиран је по узору на сродне студијске програме познатих светских универзитета, а настава се одвија у складу са принципима Болоњске декларације, што је додатни мотив студентима за даље школовање и непрестано усавршавање.

 

Знања ће вам преносити високо стручан наставни кадар, који има богато педагошко, научно и радно искуство у области права, менаџмента у безбедности и менаџмента у саобраћају.

 

Настава се одвија у малим групама, коришћењем савремених наставних метода и техника, у технички квалитетно опремљеним слушаоницама и кабинетима.

 

Кроз активности на предавањима и вежбама, уз високо професионални менторски рад, студенти су у прилици да искажу своју индивидуалност, али и стекну искуства у тимском раду.

 

Стручна пракса је обавезна и предвиђена наставним планом, како бисте стекли неопходна искуства у раду за вашу будућу, успешну каријеру.

 

Сви предмети су једносеместрални. Поред обавезних студенти имају и могућност бирања изборних предмета, по својим личним склоностима и аспирацијама.

 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА РАДА И ЗНАЊА СТУДЕНАТА И НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

Током семестра,студенти имају прилике да своје знање искажу и провере на обавезним колоквијумима, при изради семинарских радова и на завршном испиту.

 

Поред вредновања постигнутих резултата на колоквијуму, семинарскoм раду и завршном испиту, у коначну оцену улази и присуство и активност студената на предавањима и вежбама.

 

Сваки професор је обавезан да на уводним часовима обавести студенте о њиховим радним обавезама током семестра, начину праћења и оцењивања рада и знања, обавезној и допунској литератури, темама за израду семинарских радова, датумима колоквијума и завршног испита.

 

У току студија Студент остварује одређени број ЕСПБ бодова полагањем сваког појединачног испита. Број ЕСПБ бодова за поједини предмет утврђен је на основу потребног радног оптерећења студента у савлађивању предметне материје. Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. Овај се процес реализује на основу утврђеног плана обавеза студената у реализацији наставног процеса.

 

Студенти су у обавези да присуствују и активно учествују у свим видовима наставног процеса. О присуству студената и активностима наставници и стручни сарадници воде уредну евиденцију.

Успешност студената у савладавању појединог предмета непрекидно се прати и вреднује кроз активности студената на свим облицима наставе. Максималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 70, а на завршном испиту 30 бодова. Максималан број бодова које студент може да оствари је 100. Укупна оцена на једном предмету се састоји од оцене из предиспитне обавезе и завршног испита.

 

Као саставни део плана обавеза утврђује се број потребних поена (интервал) за дефинисање појединих оцена. Укупан успех студента на предмету се изражава оценом од 5 (недовољан) до 10 (одличан). Пример:

Број поена
Оцене Класификација   од до
10 А Одличан 95 100
9 Б Добар – изузетан 85 94
8 Ц Врло добар 75 84
7 Д Добар 65 74
6 Е Довољан 55 64
5 Ф Недовољан 0 54