Органи факултета су:

  • Орган управљања је Савет Факултета
  • Орган пословођења је декан Факултета
  • Стручни орган Факултета је Наставно-научно веће
  • Студентски парламент је орган Факултета који заступа интересе студената
  • Савет послодавца је саветодавни орган Факултета