ТРАЈАЊЕ: 1 година (два семестра)

 

ОБИМ СТУДИЈА: 60 ЕСПБ

 

СТРУЧНИ НАЗИВ (ЗВАЊЕ): Мастер менаџер (Мастер менаџ.)

Сврха студијског програма Менаџмент у безбедности је да студентима пружи актуелна знања из области менаџмента и безбедности и садржана је, пре свега, у следећем:

  • Образовање кадрова за потребе тржишта рада, које се базира на синтези и интеграцији савремених теоријских знања и модерних практичних искустава из области менаџмента и безбедности, са циљем да се што брже и што лакше уведу у пословне процесе.
  • Продубити и унапредити, теоријска и апликативна знања студената тако да буду оспособљени за обављање управљачких, пројектних и аналитичких активности различитим типовима организација.

Општи циљ студијског програма је да обезбеди стручно оспособљавање, као и проширење и унапређивање способности студената претходног нивоа основних академских студија, које ће им омогућити да научно-практично успешније и ефикасније решавају менаџерске проблеме које са собом носи безбедносна професија.

Програм има за циљ да својим садржајима мастер студентима омогући боље познавање, продубљивање и разумевање правне области којим се код нас нормативно регулише ова област друштвеног живота, усвајањем најновијих, и у свету примењених, знања како из безбедносне сфере, тако и из области међународног права и менаџмента.

Најважнији циљеви студијског програма своде се на следеће:

  • стицање додатних знања са циљем проширивања и систематизације знања стечених на основним академским студијама и на тој основи развој критичког мишљења и способности примене знања;
  • проширење и унапређивање знања из области управљање ванредним ситуацијама и компанијско право
  • овладавање и проширивање знањима из области национална безбедност Србије, безбедност и здравље на раду, управљање конфликтима, управљање пројектима и односи с јавношћу
  • развој и примену методологија, алата и процедура у управљању системом заштите;
  • оспособљавање мастер студената за ефикасно комуницирање, тимски рад и руковођење људима у реализацији практичних безбедносних обавеза и задатака, кризним и ванредним ситуацијама, израду и управљање правно-безбедносним пројектима;
  • теоријско-практична способност студената будућих мастер менаџера за квалитетну анализу могућих ризика, изазова и претњи и брзо и ефикасно управљање ванредним ситуацијама;
  • подстицање иницијативности и креативности у дефинисању и реализацији пословног подухвата и сложених истраживачких безбедносних проблема;
  • мотивисање мастер студената за научноистраживачки рад из безбедносне области у стручним, научноистраживачким и високошколским институцијама.

КЊИГА ПРЕДМЕТА МАС МБ

КЊИГА НАСТАВНИКА